Spanish Church Prayer

Spanish Church Prayer

The Spanish Church will meet for prayer in the Prayer Room.